Ekologiczne ciepło
Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni produkowane jest w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z prądem. W ten sposób powstaje niemal 2/3 całego ciepła w Polsce.
Ciepło systemowe
Korzy­sta­jąc z cie­pła sys­te­mo­wego jako miesz­ka­niec budynku możesz być spo­kojny, wie­dząc że sąsie­dzi także ogrze­wają swoje miesz­ka­nia bez­piecz­nie.
Ciepła woda użytkowa
Jeśli korzy­stasz z cie­pła sys­te­mowego do ogrze­wa­nia to ozna­cza, że możesz ogrze­wać bez­piecz­nie także wodę. Zasta­na­wiasz się jak to moż­liwe?
Previous slide
Next slide