RODO

Polityka prywatności
określająca zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://zpum.pl/


I. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Naszym głównym obowiązkiem jest ochrona poufności danych osobowych, które przetwarzamy.
Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych dostawców usług.

II. Administrator
„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
W przypadku niniejszej strony internetowej Administratorem danych osobowych jest:


Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.
Adres: ul. Zakaszewskiego 4
66-300 Międzyrzecz
Telefon: (95) 742 33 00
E-mail: zpu@zpum.pl


III. RODO
„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


IV. Zgodność przetwarzania z prawem
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do przetwarzania. Podstawy prawne przetwarzania określone zostały w art. 6 ust. 1 lit. a – f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, podstawą do takiego działania jest
– Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
– Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


V. Informacje o gromadzeniu danych osobowych.
Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe, które gromadzimy to:
Imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.
1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub korzystając z formularza kontaktowego, informacje, które Państwo podajecie (Państwa adres e-mail, Państwa imię i nazwisko oraz numer telefonu) będą przechowywane przez nas, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Dane zostaną usunięte w związku z tym po udzieleniu odpowiedzi, a jeśli będą przechowywane, to zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i jedynie przez niezbędny okres.
2. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
W przypadku jedynie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli nie skorzystacie Państwo z formularza kontaktowego lub w inny sposób nie przekażecie nam informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka prześle na nasz serwer. W celu przeglądania naszej strony internetowej, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do jej wyświetlenia i zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
• Adres IP
• Data i godzina żądania
• Różnica stref czasowych do średniego czasu Greenwich (GMT)
• Treść żądania (konkretna strona)
• Status dostępu / kod statusu HTTP
• Każdorazowa ilość przesłanych danych
• Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
• Przeglądarka
• System operacyjny i jego interfejs
• Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3. Korzystanie z plików cookie
1) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, przypisane do przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie skuteczna.
2) Ta strona korzysta z następujących typów plików cookie, których zakres i tryb działania są wyjaśnione poniżej:
• Przejściowe pliki cookie (patrz a)
• Trwałe pliki cookie (patrz b)
a. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one
w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Pozwoli to na rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
b. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić
w zależności od pliku cookie. Możecie Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki w dowolnym momencie.
Możecie Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i, na przykład, odmówić przyjęcia plików cookie lub wszystkich plików cookie stron trzecich. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie, które zostały ustawione przez stronę trzecią, a więc nie przez rzeczywistą witrynę, na której aktualnie się Państwo znajdują. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.


VI. Przetwarzanie danych przez podmioty trzecie
W części, do przetwarzania danych osobowych, wykorzystujemy zewnętrznych dostawców usług. Zostali oni starannie wybrani i są związani naszymi instrukcjami, a także są regularnie przez nas kontrolowani.


VII. Dzieci
Nasza oferta skierowana jest głównie do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów.


VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Cofnięcie zgody
Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na udzielonej zgodzie, macie Państwo prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody należy się z nami skontaktować – dane kontaktowe Administratora zostały wskazane w pkt II.
W przypadku gdy chcecie Państwo abyśmy zakończyli przetwarzanie danych przesłanych do nas w formie formularza kontaktowego, możecie Państwo przesłać do nas oświadczenie w formie elektronicznej na adres: zpu@zpum.pl
2. Pozostałe prawa

1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Państwa dane i w jakim zakresie;
2) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO;
3) Przysługuje Państwu „Prawo do bycia zapomnianym”, tzn. macie Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały natychmiast usunięte, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpi jedna z przewidzianych prawem okoliczności.
„Prawo do bycia zapomnianym” nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa administratora danych, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
– z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
– do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Macie Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:
a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem ;
b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów;
c. opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.
W przypadkach, o których mowa w pkt a i c, Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Prawo opisane w niniejszym punkcie możecie Państwo zrealizować zwracając się do nas
w dowolnym momencie.
Jednocześnie informujemy, że uzyskane od Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali
w sposób zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.


IX. Niezbędność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej,
w tym poprzez wysłanie danych w formie formularza kontaktowego, jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego działania strony oraz możliwości naszego kontaktu z Państwem.


X. Czas przetwarzania danych
Państwa dane będziemy przetwarzali przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, np. do kontaktu z Państwem, czy też do prawidłowego działania naszej strony internetowej w Państwa przeglądarce internetowej. Jak już wcześniej wskazano macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.