Klauzula Informacyjna RODO
 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz
  2. kontakt z Administratorem przez stronę internetową http://www.zpum.pl/kontakt
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży - na podstawie Art.6 ust.1 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat (art.86 §1 Ordynacji podatkowej) lub do momentu ustania przetwarzania w celach analityki i planowania biznesowego (art.6,ust.1 lit.f)
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
  9. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem, dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.