Przykłady projektów, przy jakich zostały wykorzystane materiały preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

LpPrzedmiot dostawyOdbiorca (nazwa, adres)Czas wykonania, data rozpoczęcia oraz zakończenia (miesiąc, rok)Wartość brutto, wykonanej dostawy
1 Roboty budowlano montażowe z dostawą materiałów w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych w roku 2009 zadanie 03.6 Pakiet 1, w tym dostawa materiałów preizolowanych i montaż złącz DX zgrzewanych elektrycznieDn 32 – Dn 800dł. 13 595mb w tym:-Dn 800 2x1618mb sieci-Dn 400 2x208mb sieci Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.AAl. Jana Pawła II 188 30-969 Krakówtel.(012) 646 52 10fax. 012 646 51 77 08.05.2009 - 14.11.2009 5.100.040 EUR tj. ok. 19.774.895,10 zł netto
2 Przebudowa sieci ciepłowniczej i dostawa materiałów preizolowanych 2xDn 600 w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie dł. 530m Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A Al. Jana Pawła II 188 30-969 Krakówtel.(012) 646 52 10fax. 012 646 51 77 08.04.2009 - 15.09.2009 802.532,98 zł netto, 979.090.24 zł brutto
3 Dostawa materiałów preizolowanych od DN500 mm do DN20 mm o łącznej długości 5700mb wraz z złączami zgrzewanymi elektrycznie typu DX-630/750, w tym DN500/630 o dł. 1850m dla zadania „Budowa sieci cieplnej do Centrum Rekreacyjno – Sportowego od komory KIV-12 w rejonie skrzyżowania Trasy Północnej i ul. Zdrojowej od komory przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” (działki nr 1/7, 190/27, 190/28 – obręb 6, działka nr 1 – obręb 12, działki nr 5/1 i 504 – obręb 13), dla średnic ECeRemont Sp. z o.o. Grupa Polimer-Mostostal 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 103 14.08.2009 - 20.11.2009 1.666.665,00 zł netto, 2.033.331,30 zł brutto
4 Dostawa materiałów preizolowanychØ 32 – Ø200 , w ilości ok. 1422m rur, dla zadań:
Zadanie 1 – Siec ciepłownicza 2xDN200 w rejonie Al. Cieplińskiego, ul. Ks. Jałowego wraz z przyłączami i przejściem pod Wiaduktem Tarnobrzeskim w Rzeszowie, DN200/355 2x310 m.
Zadanie 3 – Przyłącze cieplne do budynków przy ul. Staszica 29a w Rzeszowie, DN125÷DN50 ok. 2x110 m,
Zadanie 4 - Przyłącze cieplne do budynków przy ul. Dąbrowskiego 1, 3,5 i Plac Śreniawitów 8 w Rzeszowie, DN65÷DN40 ok. 2x130m,Zadanie 6 - Przyłącze cieplne do Centrum Handlowo – Usługowego „Nowy Świat” przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie, DN125 ok. 2x54mZadanie 8 - Przyłącze cieplne do budynków mieszkalnych przy ul. Raginisa 1 i 2 w Rzeszowie, DN65 ok. 2x90m,Zadanie – Sieć cieplna 2x200/315 od komory G-17/6 do punktu A w rejonie Al. Niepodległości i ul. Zagłoby w Rzeszowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Staszica 2435-051 Rzeszówtel./fax.,(017) 85 41 707 09.03.2009 - 30.07.2009 224.308,85 zł netto, 273.656,80 zł brutto
5 Dostawa materiałów preizolowanychØ 40
– Ø300 , w ilości 2510m dla zadań:-,Budowa sieci przesyłowej dla osiedla Radosne i Bajkowe w Gliwicach DN200 ok. 2x145m, DN150 ok. 2x 470m, DN100 ok. 2x157m, DN65 ok. 2x55m, DN50 ok. 2x25m i DN40 ok. 2x220 m,
-,Sieć cieplna w rejonie ul. Orląt Śląskich w Gliwicach DN300/450 ok. 2x200 mb, DN100/200 ok. 2x 15m,
-,Sieć cieplna w rejonie ul. Zawiszy Czarnego i Kazimierza Wielkiego w Gliwicach DN100/200 ok. 2x50m, DN 80/160 ok. 2x50m i DN65/140 ok. 2x70m
Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu o nazwie: złącze preizolowane termokurczliwe sieciowane TS 2008 523.488,42 zł
6 Budowa magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. 27 Lipca w Białymstoku na terenie zurbanizowanym 2xDn 400/560 o łącznej dł. 1023,5m, Magistrala cieplna. Do zakresu robót należały roboty rozbiórkowe, ziemne, kształtowanie terenów zielonych, roboty w zakresie budowy rurociągów, wykonanie nawierzchni dróg, instalowanie systemu alarmowego. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok,tel. 085740 70 00 16.05.2011 - 30.06.2011 3.137.377,61 zł,netto3.858.974,47 zł brutto
7 Budowa i przebudowa sieci cieplnej preizolowanej rozdzielczej z przyłączami c.o. 2x300-25 od K69/1 do Os. Strzemięcin na terenie zurbanizowanym Dn 300/450- Dn 25/90, dł. ok. 2x7306,6mb w tym Dn300/450 dł. 1472m OPEC GrudziądzSp. z o.o.ul. Budowlanych 786-300 Grudziądz Od 13.05.2011r. do 29.06.2012r. 17.035.500,00 zł brutto
8 Wymiana sieci cieplnej magistralnej od komory G39 do komory G44 przy ul. Mieszka I w Szczecinie na terenie zurbanizowanym Dn 400/560 dł. 2x491,1m, Dn 100/200 dł. 2x8,8m, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.Ul. Dembowskiego 671-533 Szczecin Od 26.03.2012r. do 31.08.2012r. 1.349.899,80 zł brutto
9 Budowa sieci ciepłowniczej na terenie zurbanizowanym w ul. Żeromskiego: 2x508,0/630 długości 380m oraz podłączenia do istniejących przyłączy: 2x168,3/250 dł. 7,8m, 2x88,9/160 dl. 11m, 2x42,4/110 dł.23m PEC Sp. z o.o.ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 2295-100 Zgierz Od 05.10.2012r. do 24.06.2013r. 2.491.217,98 zł brutto
10 Budowa sieci ciepłowniczej w terenie zurbanizowanym w technologii rur preizolowanych w m. Łodzi Dn 800 dł. 2.403,8mb, Dn 400 dł. 1412,6m. Odtworzenie nawierzchni parkingów, ciągów pieszo – jezdnych 3000m Dalkia Łódź S.A. – Optymalizacja sieci ciepłowniczej,,DALKIA ŁÓDŹ S.A. ul. J. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź Od 01.03.2013r. do 04.10.2013r. 25.572.359,43 zł brutto
11 Budowa sieci ciepłowniczej w terenie zurbanizowanym w technologii rur preizolowanych w m. Łodzi Dn 800 dł. 1.985,9mb Dalkia Łódź S.A. – Optymalizacja sieci ciepłowniczej.,DALKIA ŁÓDŹ S.A. ul. J. Andrzejewskiej 5,,90-975 Łódź Od 03.03.2014r. do 01.12.2014r. 17.208.171,03 zł brutto

1. W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 188 w Krakowie dnia 08 maja 2009 r., Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o., jako Lider Konsorcjum, składającego się z firm: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. oraz PIP INSBUD Pitala Grabski Spółka Jawna, podpisał Kontrakt na „Roboty budowlano - montażowe z dostawą materiałów w zakresie wymiany sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych w roku 2009 - Zadanie 03.6 Pakiet 1. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą materiałów preizolowanych w zakresie średnic DN32÷DN800 o łącznej długości sieci 13595m, które były przewidziane do realizacji w ramach projektu Funduszu Spójności numer 2004/PL/16/C/PE/006 pn.: „System ciepłowniczy miasta Krakowa”, gdzie miały zastosowanie warunki kontraktowe FIDIC - „Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego” trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999). Kontrakt obejmował produkcję i dostawę wyrobów preizolowanych, dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych w celu modernizacji istniejących rurociągów sieci ciepłowniczych. Modernizacja ta polegała na wymianie istniejących, wyeksploatowanych sieci ciepłowniczych (w tym rozbiórki istniejących kanałów ciepłowniczych i roboty demontażowe sieci tradycyjnej), zamianie ich na sieci preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. Całość robót objętych kontraktem realizowane były w Krakowie między innymi na ulicach takich jak: Al. 29 Listopada, Meissnera, Śliczna, Prądnik Biały Wsch., Sienna, Dobrego Pasterza, Prądnik Czerwony, Majora, Armii Krajowej, Fiołkowa, Ułanów. W realizacji niniejszego Kontraktu wykorzystano materiały preizolowane z przewodową rurą stalową ze szwem, z instalacją alarmową impulsową Międzyrzecz, złącza zgrzewane elektrycznie typu DX dla średnic DN250/400, DN300/450, DN400/560 i DN800/1000 mm (łącznie ponad 600 szt. złącz DX) oraz złącza termokurczliwe typu NT uszczelnione opaskami termokurczliwymi w ilości ponad 3800 szt. Nasza firma dostarczyła ponad: 2000 szt. rur w odcinkach L=12m, 173 szt. w odc.L=16m i 26 szt. w odc. L=6m (w tym DN800/1000 173 szt. rur w odcinakach L=16m i 16 szt. rur w odcinakach L=12m), 1 230 szt. kolan prefabrykowanych, 530 szt. zaworów oraz ok. 260 szt. prefabrykowanych trójników preizolowanych typu wznośnego, równoległego i opadowo- odwodnieniowego, o różnej konfiguracji średnic (w tym z wbudowaną redukcją na rurociągu głównym). Wszystkie zastosowane przez nas materiały zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji kontraktu Normami i wymaganiami technicznymi Zamawiającego. W ramach Kontraktu dostarczono niezbędne do obioru robót dokumenty, takie jak: badania jakości dla wybudowanych materiałów, przeprowadzone przez niezależne instytuty i laboratoria badawcze, świadectwa jakości, atesty i certyfikaty. Roboty budowlano – montażowe realizowane w ramach tego Kontraktu rozpoczęły się w dniu 18.05.2009 r. i zostały zakończone w dniu 14.11.2009 r. Był to trzeci kontrakt realizowany wspólnie, jako Konsorcjum ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z udziałem firmy PIP INSBUD Pitala Grabski Spółka Jawna z Krakowa w ramach warunków kontraktowych FIDIC dla MPEC S.A. Kraków. Łączna wartość kontraktu wynosiła 5.100.040 EUR  tj. ok.  19.774.895,10 zł netto.

2. Dnia 8 kwietnia 2009 r. firma ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. podjęła realizację Umowy podpisanej w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie. Przedmiotem umowy było wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDN600 mm zlokalizowanej w rejonie Ronda Grunwaldzkiego, ul. Monte Cassino i ul. M. Konopnickiej w Krakowie na łączną wartość 802.532,98 zł netto (979.090.24 zł brutto). Roboty budowlano – montażowe były wykonywane wspólnie jako Konsorcjum firm: ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. oraz z PIP INSBUD Pitala Grabski Spółka Jawna z Krakowa. W ramach zawartej z Zamawiającym Umowy ułożono nową sieć ciepłowniczą, magistralną z rur preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. o średnicy DN600/800 mm z przewodową rurą stalową ze szwem i z instalacją alarmowa typu impulsowego. Łączna długości nowo-wybudowanej sieci wynosiła ok. 2×265 m, na której zastosowano złącza zgrzewane elektrycznie typu DX. Wszystkie roboty objęte umową zostały zakończone zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, a sieć ciepłownicza została włączona do eksploatacji w dniu 15.09.2009 r.

3. W okresie październik – listopad 2009 r. ZPU Międzyrzecz sp. z o.o. był dostawcą wyrobów preizolowanych dla firmy EC Remont Sp. z o.o. Zielona Góra, przeznaczonych do budowy sieci cieplnych w Zielonej Górze w zakresie średnic od DN20/90 do DN500/630 o łącznej długości ok. 5700 m rur, w tym DN500/630 ok. 2×734 m sieci dla zadania pn.: „Budowa sieci cieplnej do Centrum Rekreacyjno – Sportowego od komory KIV-12 w rejonie skrzyżowania Trasy Północnej i ul. Zdrojowej od komory przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze”. Dostarczono rury i kształtki preizolowane z przewodową rurą stalową ze szwem, z wbudowaną instalacją impulsową, załącza zgrzewane eklektycznie typu DX (ok. 190 szt) dla DN500/630 wraz z usługą montażu złącz przez serwis ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. oraz dla pozostałych średnic złącza termokurczliwe sieciowane. Łączna wartość dostarczonych materiałów preizolowanych i wykonanych usług montażu złącz typu DX przez ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. wynosi ok. 1.666.665,00 zł netto.

4. W 2009 r. w okresie marzec – lipiec dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie Sp. z o.o. ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. dostarczył materiały preizolowane na łączną wartość ok. 224.308,85 zł netto. Wszystkie dostawy były realizowane na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego przetargu w trybie zapytania o cenę dla zadań m.in.: „Siec ciepłownicza 2xDN200 w rejonie Al. Cieplińskiego, ul. Ks. Jałowego wraz z przyłączami i przejściem pod Wiaduktem Tarnobrzeskim w Rzeszowie”, „Przyłącze cieplne do budynków przy ul. Staszica 29a w Rzeszowie”, „Przyłącze cieplne do budynków przy ul. Dąbrowskiego 1, 3,5 i Plac Śreniawitów 8 w Rzeszowie”, Przyłącze cieplne do Centrum Handlowo – Usługowego „Nowy Świat” przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie”, „Przyłącze cieplne do budynków mieszkalnych przy ul. Raginisa 1 i 2 w Rzeszowie”, „Sieć cieplna 2x200/315 od komory G-17/6 do punktu A w rejonie Al. Niepodległości i ul. Zagłoby w Rzeszowie”. Łącznie dostarczono materiały preizolowane przeznaczone do budowy ok. 1422m rurociągów preizolowanych w zakresie średnic Ø 32 ÷ Ø200 z przewodową rurą stalową ze szwem, z instalacją alarmową impulsową w izolacji „PLUS” dla rurociągu zasilającego i powrotnego.

5. W 2008 r. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zakaszewskiego 4 w Międzyrzeczu dostarczył dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. wyroby preizolowane na łączną wartość 523.488,42 zł, w zakresie średnic od DN40 do DN300 w ilości ok. 2510 m. Dostarczone wyroby preizolowane zostały przeznaczone do budowy sieci cieplnych w Gliwicach, w technologii rur preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o., ułożonych bezpośrednio w gruncie min. dla zadań:
- Budowa sieci przesyłowej dla osiedla Radosne i Bajkowe,
- Sieć cieplna w rejonie ul. Orląt Śląskich,
- Sieć cieplna w rejonie ul. Zawiszy Czarnego i Kazimierza Wielkiego.
Wraz z dostawą materiałów preizolowanych dostarczono niezbędne atest, certyfikaty, świadectwa jakości oraz deklaracje zgodności wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.